Regelefterlevnad

Regelefterlevnadsfunktionen är direkt underställd Styrelsen och oberoende fondbolagets operativa verksamhet. Regelefterlevnads-funktionen är en permanent del av Crescits organisation.

Styrelsen har utsett Advokatfirman Apriori (”Apriori”) med advokat Marie Friman som ansvarig för Regelefterlevnadsfunktionen. Protect och Apriori har ingått ett uppdragsavtal som reglerar uppdragets omfattning och ansvars­förhållanden. Regelefterlevnadsfunktionens huvudsakliga ansvarsområden utgörs av skydd för kunder, uppförande på marknaden, förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism, och tillstånds- och tillsynsfrågor. Med beaktande av ansvarsområdena ska Regelefterlevnadsfunktionen fullgöra ett stort antal arbetsuppgifter i fondbolagets verksamhet.

Regelefterlevnadsfunktionen ska vid behov även samarbeta och koordinera sitt arbete med Riskfunktionen samt Internrevisionsfunktionen.

För en ingående beskrivning av regelefterlevnadsfunktionens ansvarsområden och arbetsuppgifter kan en potentiell investerare ta del av informationen i fondens instruktion för regelefterlevnad som går att få från bolaget.

Kontakta fondbolaget antingen via telefon +46 (0)8-12 13 76 76 eller via e-post info@crescit.se för att anmäla dig till vårt månadsbrev och få uppdateringar direkt i din inbox!

Om Crescit

Copyright © Crescit – En fond med stabil avkastning till låg risk 2019.