FN:s principer för ansvarsfulla investeringar

Under januari 2015 undertecknade Crescit Asset Management AB Förenta Nationernas (FN:s) Principer för Ansvarsfulla Investeringar även kallade UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investment). UN PRI:s principer bildar en referensram för de investerare som vill öka ansvarsfullheten i sin placeringsverksamhet. Kärnan i UN PRI:s innehåll är att beakta ansvarsfulla och etiska riktlinjer vid placeringsbeslut, att arbeta för förändringar genom aktivt ägarskap och att uppmuntra till rapportering om etiska aspekter i affärsverksamheten. För den intresserade finns mer att läsa om UN PRI på www.unpri.org.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

EU har genom införandet av EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (”Disclosureförordningen” eller ”SFDR”) uppställt nya krav på hållbarhetsinformation. Kraven innebär i korthet att aktörer på finansmarknaden ska lämna tydlig information om och hur hållbarhetsrisker integreras i verksamheten, ifall man beaktar av negativa konsekvenser för hållbar utveckling samt att berörda aktörer ska lämna hållbarhetsrelaterade upplysningar för sina finansiella produkter. Utöver att följa FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, vill Crescit bidra till en ökad transparens om det hållbarhetsarbete och de hållbarhetsrisker som är kopplade till vår förvaltning och till våra fonder. Som ett led i att uppnå informationskraven i Disclosureförordningen hittar ni berörda policys från Crescits interna regelverk på denna sida.

ERSÄTTNINGSPOLICY

HÅLLBARHET OCH MÅNGFALDSPOLICY

INSTRUKTION OM PLACERINGSINRIKTNING

Kontakta fondbolaget antingen via telefon +46 (0)8-12 13 76 76 eller via e-post info@crescit.se för att anmäla dig till vårt månadsbrev och få uppdateringar direkt i din inbox!

Om Crescit

Copyright © Crescit – En fond med stabil avkastning till låg risk 2019.