Tre försvarslinjer


Riskhantering

Crescit tillämpar i riskhanteringen principen om tre försvarslinjer. Den första försvarslinjen utgörs av den operationella delen av bolaget och Crescits outsourcing partners Wahlstedt och Sageryd AB (WS) och SEB som ansvarar för att dagligen hantera de risker som uppstår i Crescits verksamhet inom respektive område.

Den andra försvarslinjen svarar för övervakning av risker och regelefterlevnad och utgörs av de centralt oberoende Riskfunktionen och Regelefterlevnadsfunktionen. Riskfunktionen ska ansvara för och hantera samtliga risker som fonden är exponerade mot. Riskfunktionen är organisatoriskt och funktionellt oberoende av de operativa enheterna i Crescit och ska vara direkt underställd Styrelsen.

Den tredje försvarslinjen utgörs av Internrevisionsfunktionen som ska utöva en oberoende granskning och tillsyn av arbetet inom såväl den första som den andra försvarslinjen. Internrevisionsfunktionen ska kontrollera och pröva effektiviteten av Riskfunktionens arbete.

Crescit har ingått ett uppdragsavtal (outsourcing) med RPM avseende Riskfunktionen. Syrelsen i Crescit har utsett Christina Eriksson till Risk Officer. Risk Officer ska på daglig basis samverka med ansvariga förvaltare i Crescit i syfte att Crescits system för riskhantering ska fungera effektivt.

 

Crescit har vidare ingått ett uppdragsavtal (outsourcing) med SEB avseende oberoende extern värdering och riskkvantifiering i enlighet med vad som föreskrivs i 11 kap. FFFS 2008:11. SEB:s tjänster består huvudsakligen av; daglig beräkning av VaR, stresstester samt beräkning av likviditetsrisk i fonden. I samband med beräkningen av VaR görs en oberoende värdering av OTC-derivat. Beräkningarna bygger på ARMS beräkningsmotor som stöds av Algorithmica Research AB. Resultaten sammanställs och rapporteras dagligen till VD, förvaltare samt Riskfunktionen. SEB:s tjänster bedrivs inom ramen för den första försvarslinjen och avses primärt att användas som en del i riskhanteringsarbetet i förvaltningen.

Riskfunktionen, ansvarar för att säkerställa att förvaltningen inte strider mot de begränsningar avseende VaR eller stresstester som har fastställts i fondbestämmelser samt i de interna limiter som fastställts av styrelse eller VD och att eventuella överträdelser åtgärdas så snart det är möjligt och i andelsägarnas intresse. Riskfunktionen ansvarar också för att granska värderingen av OTC-derivat samt beräkningar av VaR och stresstester för att säkerställa kvaliteten i rapporterna.

För en djupare beskrivning av riskfunktionens ansvarsområden och arbetsuppgifter, system, identifiering, uppföljning och kontroll är det viktigt att investerarna tar del av informationen i fondens riskinstruktion som går få från bolaget.

Kontakta fondbolaget antingen via telefon +46 (0)8-12 13 76 76 eller via e-post info@crescit.se för att anmäla dig till vårt månadsbrev och få uppdateringar direkt i din inbox!

Om Crescit

Copyright © Crescit – En fond med stabil avkastning till låg risk 2019.