Internrevision

Internrevisionsfunktionen är direkt underställd Styrelsen och oberoende Protects operativa verksamhet. Internrevisionsfunktionen är en permanent del av Crescit Asset Managements organisation.

SStyrelsen har utsett Nexia Revision Stockholm AB (”Nexia”) med Anders Fornstedt som Internrevisor. Crescit och Nexia har ingått ett uppdragsavtal som reglerar uppdragets omfattning och ansvarsförhållanden. I de fall då Internrevisionsfunktionen inte kan fullgöra sitt uppdrag på grund av jäv eller bristande kompetens inom det granskande området ska externa resurser upphandlas för att biträda Internrevisionsfunktionen i sitt granskningsuppdrag.

Internrevisionsfunktionens aktiviteter ska vid behov samordnas med granskningsuppdrag som utförs av externa revisorer. Crescit Asset Managements externa revisorer är ansvariga för granskning av årsredovisningar (inkluderande finansiell rapportering) och därtill hörande dokument.

Protects internrevisionsfunktion ska utifrån den revisionsplan som fastställs av Styrelsen undersöka och bedöma om bolagets system, interna kontrollmekanismer och rutiner är lämpliga och effektiva. Vidare skall interrevisionen utfärda rekommendationer på grundval av det arbete som utförs och kontrollera att dessa rekommendationer följs, samt rapportera vad gäller internrevisionsfrågor till Styrelsen och VD.

Internrevisionsfunktionen ska kontrollera att eventuella anmärkningar och rekommendationer från externa revisorer åtgärdas och följs upp. Internrevisions­funktionen ska även, vid behov, delta i möten med fondbolagets externa revisorer.

För en ingående beskrivning av internrevisionens ansvarsområden och arbetsuppgifter kan en potentiell investerare ta del av informationen i fondens instruktion för internrevision  som finns hos fondbolaget.

Kontakta fondbolaget antingen via telefon +46 (0)8-12 13 76 76 eller via e-post info@crescit.se för att anmäla dig till vårt månadsbrev och få uppdateringar direkt i din inbox!

Om Crescit

Copyright © Crescit – En fond med stabil avkastning till låg risk 2019.