GDPR


Behandling av personuppgifter

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

TYP AV BEHANDLING

Fondinvestering

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Crescit Asset Management
(org. nr. 556893–0423)

KONTAKTUPPGIFTER

Crescit Asset Management AB
Birger Jarlsgatan 8
114 34 Stockholm
kontakt@crescit.se
08–12 13 76 76
0702-172 078

VARFÖR BEHANDLAS PERSONUPPGIFTERNA

Personuppgifter som rör dig som andelsägare och behandlas för att vi ska kunna genomföra vårt uppdrag att förvalta och administrera dina fondandelar och andra åtaganden gentemot dig och tillhandahålla en bra kundservice. Vi är dessutom enligt lag skyldiga att dokumentera våra andelsägarförhållanden och måste därför behandla personuppgifter om våra andelsägare. För att kunna sköta vår bokföring och ekonomiska rapportering krävs det också att vi behandlar vissa personuppgifter. Slutligen behandlar vi personuppgifter för att kunna kontakta potentiella och befintliga andelsägare, bland annat för marknadsföringsändamål, och för att utveckla våra system, produkter och vårt erbjudande till kunderna. Om andelsägaren är en juridisk person behandlar vi personuppgifter som rör kontaktpersonen/erna för den juridiska personen i enlighet med denna policy.

KONTAKTAD UTAN ATT VARA ANDELSÄGARE

Om du har blivit kontaktad av oss utan att vara andelsägare behandlar vi dina uppgifter för marknadsföringsändamål, inklusive för att boka in eventuella möten med dig som potentiell andelsägare. Vill du att vi inte ska behandla dina personuppgifter kan du höra av dig till oss så raderar vi de uppgifter vi har om dig. Vänd dig då till din kontaktperson alternativt via mail till kontakt@crescit.se eller ring oss på telefon 08-12 13 76 76.

HUR PERSONUPPGIFTERNA SKYDDAS

Vi bedriver ett mycket ambitiöst informationssäkerhetsarbete. Detta innebär bland annat att vi har starka tekniska lösningar som skyddar all vår information, till exempel brandväggar och intrångsskydd. Dessutom arbetar vi med behörighetsstyrning vilket innebär att personuppgifter inte är åtkomliga för fler av våra medarbetare än vad som är nödvändigt för att varje medarbetare ska kunna utföra sitt arbete. Slutligen ställer vi minst lika höga krav på de leverantörer som behandlar personuppgifter åt oss.

DINA RÄTTIGHETER

Om vi behandlar personuppgifter om dig har du vissa rättigheter som du kan använda dig av. Är du osäker på om vi behandlar uppgifter om dig har du även rätt att få information om vi gör det eller inte. Vänd dig då till din kontaktperson alternativt via mail till kontakt@crescit.se eller ring oss på telefon 08-12 13 76 76.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få reda på om vi behandlar personuppgifter om dig. Om vi gör det har du dessutom rätt att få ett utdrag av vilka personuppgifter det rör sig om. Rättigheten omfattar även ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Rätt till rättelse

Om vi skulle behandla felaktiga eller inkompletta personuppgifter om dig har du rätt att få dessa uppgifter rättade.

Rätt till radering och begränsning

Under vissa förutsättningar har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig raderade. Detta gäller exempelvis om vi inte har någon laglig grund för behandling av uppgifterna eller om uppgifterna inte längre behövs i vår verksamhet. Istället för att begära att vi raderar uppgifterna kan du begära att vi begränsar vår behandling av dem. Detta betyder att vi sparar uppgifterna men begränsar behandlingen till passiv lagring.

Rätt till invändning

Om vi använder dina personuppgifter för att rikta marknadsföring till dig har du rätt att invända mot denna behandling. I så fall kommer vi sluta behandla dina uppgifter för marknadsföringsändamål. Du har även rätt att invända mot behandlingen om den utförs med stöd av ett berättigat intresse.

Rätt till dataportabilitet

Om vi behandlar personuppgifter om dig för att genomföra ett avtal som vi har med dig eller med stöd av ditt samtycke har du rätt till så kallad dataportabilitet avseende uppgifterna. Detta innebär att du har rätt att kräva att vi tillhandahåller dig uppgifterna i ett elektroniskt format. Du kan även begära att vi skickar uppgifterna direkt till en annan personuppgiftsansvarig.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS

Investeringstjänster / Kapitalförvaltning

KUND

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, telefonnummer, adress, e-postadress, personnummer, uppgift om huruvida du befinner dig i en politiskt utsatt ställning, finansiella uppgifter, kontouppgifter, information om familjeförhållanden och anställningsinformation.

Varifrån kommer uppgifterna?

Vi hämtar in uppgifterna direkt från dig eller det företag du företräder och finansiell information från externa depåbanker om du givit oss fullmakt att inhämta det.

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att tillhandahålla fondförvaltning i våra fonder och leva upp till de rättsliga krav på dokumentation som gäller för vår verksamhet.

Krävs eller frivilligt?

De uppgifter vi har om dig krävs bl. a. mot bakgrund av de lagar och föreskrifter som verksamheten lyder under för att vi ska kunna utföra investeringstjänster, lagstiftning som bl.a. har som ändamål att stärka skyddet mot dig som kund.

Vad är vår lagliga grund/berättigade intresse?

Den lagliga grunden för behandlingen är genomförandet av det avtal vi har med dig och vår rättsliga förpliktelse att dokumentera andelsägarförhållanden och de tjänster vi utför.

Vilka är mottagare av personuppgifter, land?

Uppgifterna vi behandlar om dig kan skickas till Skattemyndigheten, Finansinspektionen, och de depåbanker där du har depå. Mottagarna finns i Sverige eller inom EU/EES.

Hur länge lagras uppgifterna?

Vi behåller inte personuppgifter längre än nödvändigt i förhållande till de ändamål för vilka de samlats in, i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Vi behåller dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till vårt avtal och den tid inom vilken skadeståndsanspråk med anledning av investeringstjänsterna kan framställas.

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

TILLSYN

För tillsynen över personuppgiftsbehandling i Sverige står Integritetsmyndigheten vilka nås via www.datainspektionen.se.

COOKIES

Kontakta fondbolaget antingen via telefon +46 (0)8-12 13 76 76 eller via e-post info@crescit.se för att anmäla dig till vårt månadsbrev och få uppdateringar direkt i din inbox!

Om Crescit

Copyright © Crescit – En fond med stabil avkastning till låg risk 2019.