EN NYSKAPANDE SPECIALFOND


Fonden Crescit

Fonden Crescit är en nyskapande specialfond med tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder samt tillstånd för diskretionär förvaltning av investeringsportföljer enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (”LAIF”). Specialfonder har möjlighet att ha ett friare placeringsreglemente än vanliga värdepappersfonder.

Crescit är en svensk specialfond som är framarbetad som ett aktiesubstitut i en svensk pensionsfond. Fondens målsättning är att skapa en årlig positiv avkastning till sina andelsägare. Fondens avkastning ska vara mindre volatil än den allmänna utvecklingen på aktiemarknaden över tiden.

Fonden har tre avkastningsdrivare: derivat på aktieindex, räntebärande instrument samt trendföljande modeller. Våra investeringar görs främst i derivatinstrument med exponering mot olika börser runt om i världen. Genom att sprida investeringarna över olika marknader kan svängningarna, eller risken, i fondens totala portfölj minska utan att avkastningen blir lägre. Förvaltarna arbetar med en placeringshorisont som i huvudsak är 18 månader för varje enskild derivatposition.

Fondens investeringar syftar över tiden till att uppnå en jämnare och högre riskjusterad avkastning än motsvarande börsindex. Vi strävar efter att ha hög samvariation med aktieindex i uppgångsfaser och låg eller negativ korrelation i tider av nedgång för aktieindex.

Som huvudregel tillämpar vi en minsta initial investering på 10.000.000 kr. Fonden är öppen vid varje månadsskifte för köp och inlösen av fondandelar.

För mer fördjupad information om fonden vänligen läs vårt faktablad och informationsbroschyr som du hittar här.

Kontakta fondbolaget antingen via telefon +46 (0)8-12 13 76 76 eller via e-post info@crescit.se för att anmäla dig till vårt månadsbrev och få uppdateringar direkt i din inbox!

Om Crescit

Copyright © Crescit – En fond med stabil avkastning till låg risk 2019.