Crescit


Crescit

Crescit är en specialfond med inriktning på aktiemarknaden vilket innebär att fonden har utökade möjligheter att placera fondens medel i derivatinstrument och fondandelar. Fondens mål är att skapa en årlig positiv avkastning till sina andelsägare. Fondens avkastning ska vara mindre volatil än den allmänna utvecklingen på aktiemarknaden över tiden. Crescit har sin bas i ränte- och obligationsmarknaden, men använder sig därtill av aktieindexrelaterade derivatstrategier. Fonden kombinerar dessa finansiella derivatinstrument på aktieindex med obligationer som enligt förvaltarens uppfattning är mest gynnsamma under varje given tidpunkt. Fonden använder derivatinstrument (inklusive OTC-derivat) som ett led i placeringsinriktningen. Med hjälp av derivatinstrument kan fonden skapa en så kallad hävstångseffekt. Fonden utnyttjar blankning. Fondens medel får investeras i obligationer och andra skuldförbindelser emitterade av företag, stater, kommuner, statliga eller kommunala myndigheter eller av något mellanstatligt organ, med låg till hög kreditvärdighet. Fonden kan komma att placera en betydande andel av fondförmögenheten i andra fonder. Fonden har inget jämförelseindex utan jämför sig i sin förvaltning istället med tre månaders svensk statsskuldväxel.

Som generell regel är minsta inställning 10 000 000 SEK. Fonden erbjuder månadsvis likviditet.

För mer detaljerad information om fonden läs faktabladet och informationsbroschyren.

Kontakta fondbolaget antingen via telefon +46 (0)8-12 13 76 76 eller via e-post info@crescit.se för att anmäla dig till vårt månadsbrev och få uppdateringar direkt i din inbox!

Om Crescit

Copyright © Crescit – En fond med stabil avkastning till låg risk 2019.